CHF - NGN

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFยินดี ( NGN )


สกุลเงิน NGN (ยินดี) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Nigeria , Nigeria

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด NGN