CHF - SAR

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHF



Riyal ซาอุดิ ( SAR )


สกุลเงิน SAR (Riyal ซาอุดิ) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Saudi Arabia , Saudi Arabia

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด SAR